Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Gazdálkodási adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:

Éves költségvetések:
2012. évi
2013. évi
2014. évi
2015. évi
2016. évi
2017. évi
2018. évi
2019. évi
2020. évi 1. és 2.
2021. évi
2022. évi
2023. évi (2022. december 6-i és 2023. január 23-i)

2024. évi

Beszámolók:
2011. évi
2012. évi
2013. évi
2014. évi
2015. évi
2016. évi
2017. évi
2018. évi
2019. évi
2020. évi
2021. évi és annak javítása
2022. évi

  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

A foglalkoztatottak:
2021. I. negyedév
2021. II. negyedév
2021. III. negyedév
2021. IV. negyedév
2022. I. negyedév
2022. II. negyedév
2022. III. negyedév
2022. IV. negyedév
2023. I. negyedév
2023. II. negyedév

2023. III. negyedév

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti Költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

  1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaként kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

Szerződések:
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év

2023. év

  1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása itt, az azokra vonatkozó szerződések itt érhetők el.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

A közbeszerzési tervek itt, az előzetes vitarendezési kérelmek itt, az éves statisztikai összegzések itt érhetők el.