Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Vízügyi adatok igénylése

Adatok igénylése

 

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmében ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Adatigénylőket (Igénylők) a közérdekű adatok igénylésének szabályairól.   

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be. 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1.) Személyesen:

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi épületében (cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.)

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              900-1400
szerda:           900-1400
péntek:           900-1300

2.) Írásban:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére címzett levélben (1428 Budapest, Pf. 33.)

3.) Elektronikusan:

vízrajzi adatok igénylése (pl. vízállás, vízhozam stb.): vizrajz@kdvvizig.hu

egyéb adatok igénylése: titkarsag@kdvvizig.hu

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a részére előterjesztett igények elintézéséről gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem az igazgatóság kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről az igazgatóság értesíti.

Az igazgatóság az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igazgatósághoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt 15 napon belül az igazgatóság írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

 

Költségtérítés

Az Info tv. alapján az igazgatóság a kérelemben foglalt adatok közlésével összefüggésben felmerült költséggel arányos költségtérítést állapíthat meg. Az ár tartalmazza az adatok és az egyéb kért információk irattárból, illetve programokból történő kigyűjtéséhez, rendszerezéséhez, összeállításához szükséges – a munkatársak által végzett – többletmunka mérnök órában számított értékét.

Az igazgatóság kezelésében lévő, feldolgozást, vagy átalakítást nem igénylő (műszaki és általános) adatok esetében a költségtérítés mértéke a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján összeállított díjtáblázat szerint kerül megállapításra, mely a „Kapcsolódó anyagok” (cikk alján) között található.

A költségtérítésről szóló Korm. rendelet szerint megállapított költségtérítés áfamentes.

Az adatbázisból közvetlenül nem teljesíthető, feldolgozást vagy átalakítást, illetve előállítást igénylő műszaki adatokra vonatkozó igény esetén az adatokért fizetendő díjat a Magyar Mérnöki Kamara érvényes beosztott mérnöki díjszabása alapján az igazgatóság állapítja meg.   

A számla szabályszerű kiállítása érdekében az igénylőnek a kérelem benyújtásakor közölnie kell nevén/cégnevén kívül a lakcímét/székhelyét is.

A költségtérítés pontos összegét az adatszolgáltatást megelőzően határozza meg az igazgatóság és azt az igénylő tudomására hozza. A költségtérítés összegét az igénylő számla ellenében az általa választott fizetési mód szerint - az igazgatóság bankszámlájára átutalással vagy az igazgatóság által rendelkezésére bocsátott postai utalványon történő befizetéssel - egyenlíti ki. Az adatszolgáltatás csak a költségtérítés megfizetésének igazolása után teljesíthető.

Idegen, hozott adathordozóra másolni tilos.

 

Jogorvoslat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 31. §-a alapján az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, illetve az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani az igazgatóság ellen. Az Info tv. 52. § alapján pedig a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.