Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

  • Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok jegyzéke
  • Alapító okirat
  • Szervezeti Működési Szabályzat
  • Ügyrendi szabályzat

megtekinthető a "Kapcsolódó anyagok" között (cikk alján).

Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a szövegre kattintva tekinthető meg.

2. Az országos illetőségű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Az igazgatóság közszolgáltatást nem végez.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak és az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége körében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Az igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott közérdekű adatokhoz való hozzáférés módja ide kattintva olvasható.

Az adatkezelési nyilvántartás megtekinthető a "Kapcsolódó anyagok" között (cikk alján).

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

Havi hidrometeorológiai tájékoztató, mely innen ingyenesen letölthető.
A kiadvány az igazgatóság működési területére vonatkozóan meteorológiai és hidrológiai tájékoztatást nyújt.

8. A testületi szerv döntései elkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

9. A törvény alapján közzéteendő  jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Az igazgatóságnál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

A közérdekű adatok igénylésére vonatkozó előírások alább a kapcsolódó anyagok között találhatók.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézését az Igazgatási és Jogi Osztály koordinálja. Adatvédelmi tisztviselő: Zentai-Nagy Krisztina belső ellenőr.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

2022. év

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns. 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.